TEL: +66(0) 646 396 954

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
พีอาร์ที พรีเมียม (PRT Premium) ภายใต้ บริษัท บีไออาร์ จำกัด (BIR Co.,Ltd.) ร่วมทำกิจกรรมมอบหน้ากากผ้าให้กับ คุณดวงพร บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อผุด

วันที่ 26 เมษายน 2563
พีอาร์ที พรีเมียม (PRT Premium) ภายใต้ บริษัท บีไออาร์ จำกัด (BIR Co.,Ltd.) ร่วมทำกิจกรรมมอบหน้ากากผ้าให้กับ คุณมาลี สุวรรณนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทอง